Syvänniemen Kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

 

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Syvänniemen Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kuopion
kaupunki. Toimialue on Syvänniemen ja Koskenkylän kyläalueet.

 

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Syvänniemen Kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on toimialueensa kaikinpuolinen
kehittäminen. Yhdistys pyrkii lisäämään asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa,
yhteistyötä ja omatoimisuutta.

Toimialueensa asukkaiden edustajana yhdistys pyrkii vaikuttamaan ja osallistumaan
aluettaan koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekokoon tekemällä aloitteita ja
esityksiä viranomaisille sekä pitämällä yhteyttä kaupunginvaltuustoon ja muihin
sidosryhmiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• osallistuu toimialuettaan koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan alueen
kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,

• tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille
sekä osallistuu alueensa kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,

• toteuttaa alueensa elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja
niiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä, osallistuu niitä edistäviin
hankkeisiin ja toimenpiteisiin, mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiin
hankkeisiin.

• järjestää kursseja, yleisötapahtumia, retkiä ja keskustelutilaisuuksia,

• toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja asianmukaisen
luvan saatuaan toimeenpanna huvitilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja
rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy
välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

3. § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Syvänniemen ja Koskenkylän alueella
asuva henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen sääntöjen mukaisesta toiminnasta ja
tarkoituksesta sekä haluaa edistää ja tukea toimintaa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta, toimintaa ja suorittaa syyskokouksen määräämän vuosijäsenmaksun.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy jäseneksi liittymisilmoituksen tai
jäsenhakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus.

Jäsenyys yhdistyksessä alkaa siitä ajankohdasta kun yhdistyksen hallitus on
hyväksynyt jäseneksi ilmoittautumisen tai jäsenhakemuksen.

Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, jossa on jäsenen yhteystiedot.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.

 

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai, jos jäsen on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai, jos
jäsen ei enää täytä yhdistyslain tai sääntöjen mukaisia jäsenyyden ehtoja.

 

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä vuotuisen jäsenmaksun perimisestä ja
suuruudesta päättää syyskokous. Maksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kalenterivuodeksi
kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10)
varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee keskuudestaan
tai kutsuu ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
toimikautensa ajaksi.

Hallitus voi asettaa avukseen asioiden valmistelua ja toteuttamista varten työryhmiä tai
kutsua asiantuntijoita ja toimihenkilöitä niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi
joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä
päätöspöytäkirjaa.

 

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa
hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
siitä kun vaatimus ylimääräisestä kokouksesta on esitetty yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

 

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla
osoitteilla joko postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen
toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

11. § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuu-
velvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle, päätetään
hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle
toimintakaudelle
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle
8. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
9. valitaan edustaja/ edustaja sellaisiin järjestöihin ja toimielimiin, joihin tarvitaan
yhdistyksen kokouksen päätös.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää sääntöjen mukaiseen kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kiinteän
omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
tai joku muu edellä mainituista syistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 3.7.2011.
Rekisteröity yhdistysrekisteriin 6.3.2012

 

 

© 2012 Syvänniemen kyläyhdistys.